if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

28.5.2021

Kauppakamari vetoaa: Kymenlaakson keskussairaala laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi – tärkeää alueen kilpailukyvyn kehittymiselle

Vetoomus ministeriöön ja Eduskunnalle

Kymenlaakson kauppakamari tukee Kuntayhtymä Kymsoten esitystä, että Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnetään oikeus järjestää laaja, ympärivuorokautinen päivystys Kymenlaakson keskussairaalaan.
Yhdenvertaiset terveyspalvelut ovat jokaisen kymenlaaksolaisen perusoikeus ja alueen yritysten kilpailuetu. Lainsäädännöllä ei saa kaventaa asukkaiden perusoikeuksia eikä yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.


Kymenlaakson kehittymisen ja elinvoiman kasvun kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen taso ja laajuus tukevat maakunnan kehittymisedellytyksiä.

Maakunnan kehittymiseen vaikuttavat vahvasti yritysten määrä ja volyymit. Yritykset valitsevat sijoittumispaikkakuntansa alueiden tarjoamien palvelujen ja toimintaympäristöjen perusteella. Myös maakunnassa jo toimivat yritykset kilpailuttavat eri kaupunkeja ja sijoittumisvalintoihin vaikuttavat alueen yrityksille ja yritysten työntekijöille tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jos Kymenlaaksossa ei tarjota laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan mahdollistamaa hoitoa, on se yrityksen valitessa sijoituspaikkaansa selkeä epäkohta ja heikentää Kymenlaakson kuntien ja kaupunkien mahdollisuuksia tulla valituiksi. Kerrannaisvaikutukset alueen talouteen ovat merkittävät. Yritysten sijoittumispäätökset vaikuttavat vahvasti maakunnan vetovoimaan, pitovoimaan ja elinvoimaan. Näitä voidaan vahvistaa tarjoamalla ensiluokkaiset keskussairaalapalvelut Kymenlaaksossa.

Yritysten verotulot ja työllistävä vaikutus ovat suoraan verrannollisia alueen kasvukykyyn ja elinvoimaan sekä muuttoliikkeen positiivisen tai negatiivisen kierteen syntymisen. Yritysten työllistävä vaikutus on merkittävä. Yritykset työllistävät Kymenlaaksossa lähes 40 000 henkilöä (työvoiman kokonaismäärä 77 000). Määrä on laskenut 10 prosenttia kymmenen viimeisen vuoden aikana. Muuttotappiokuntana Kymenlaakson asemaa on tärkeää vahvistaa ja kääntää maakunnan asukasluku kasvupolulle.

Yritysten toimintaedellytyksien tulee olla yhdenvertaiset koko maassa sairaalatoimintojen laajuuden tarjonnan osalta. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan aseman puuttuminen asettaa Kymenlaakson asukkaat ja alueella toimivat yritykset muiden alueiden rinnalla eriarvoiseen asemaan.

Hyvin toimivat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat alueen yritysten ja elinkeinoelämän kilpailuetu, joka tulee turvata.

Työvoiman saatavuus sotealalle on ongelma Kymenlaaksossa

Yritysten rekrytointiongelmat kasautuvat Suomessa tiettyihin maakuntiin, Kymenlaakso on yksi niistä; 39% yrityksistä ilmoitti toukokuussa 2021 osaavan työvoiman pulasta. Laadukkaat terveyspalvelut vaikuttavat osaavan työvoiman pysymiseen ja sijoittumiseen, ihmisten asumis- ja muuttohalukkuuteen.

Kymenlaakson kauppakamarin toukokuussa 2021 tekemässä osaavan työvoiman tarvetta koskevassa kyselyssä tulokset osoittivat, että sosiaali- ja terveysalojen henkilöstöstä on suuri resurssipula. Sama ilmenee TE-toimistojen ammattibarometrista. Hoitohenkilökunnan saatavuuden turvaaminen Kymenlaaksoon on taattava ja sitä edistettävä sairaalan statuksen muutoksella. Alueen opiskelijoille tulee varmistaa opiskelu- ja harjoittelupaikat korkeatasoisessa keskussairaalassa.

Jos tilannetta ei korjata nyt, vaarana on Kymenlaakson keskussairaalan palvelujen heikkeneminen ja ammattitaitoisen lääkärien sekä hoitohenkilökunnan hakeutuminen muualle Suomeen.

Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan asema vaikuttaa suoraan Kymenlaakson suurimpaan yksittäiseen työllistävään sektoriin: soteala työllistää Kymenlaaksossa noin 13 000 henkilöä/77000, Kymsote työllistää noin 6400 henkilöä.

Tieliikenne riskitekijänä

Kymenlaakson läpi kulkevat tie- ja raideliikenteen Suomen suurimpiin lukeutuvat teollisuuden ja kaupan tavaravirrat, myös vaaralliset kemikaalikuljetukset sekä rajaliikenne Venäjälle. Kouvolan kautta kulkee 90% maan vaarallisista kemikaalikuljetuksista. Kuljetusten korkean onnettomuusriskin takia keskussairaalan päivystyksen laajentamisella ympärivuorokautiseksi on erittäin painavat perusteet.

Asukaslukuun suhteutettuna Kotkan seudulla tapahtuu enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin Suomessa keskimäärin.

Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen mahdollistaminen Kymenlaakson keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen on Kymenlaakson asukkaiden, yritysten ja elinkeinoelämän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kymenlaakson keskussairaalan saavutettavuusalueen sisällä asuu noin 180 000 suomalaista. Alueen kahden vahvan kaupunkikeskuksen Kotkan ja Kouvolan asukkaille tulee tulevaisuudessa turvata tehokas hoitoon pääsy. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala turvaisi alueen erikoissairaanhoidon palvelut.

Elinkeinoelämän ja yritysten edustajana Kymenlaakson kauppakamari pitää välttämättömänä ja vetoaa vahvasti päättäjiin, että Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnetään oikeus järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys. Päätös vaikuttaa vahvasti maakunnan elinvoiman kasvuun, työvoiman saatavuuteen ja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen ja näiden kautta koko maakunnan kehittymiseen tasavertaisena muun Suomen kanssa.  

Vetoomus
Elinkeinoelämän ja yritysten edustajana Kymenlaakson kauppakamari pitää välttämättömänä ja vetoaa vahvasti päättäjiin, että Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnetään oikeus järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys. Päätös vaikuttaa vahvasti maakunn