if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

23.11.2021

Väylämaksujen puolitus jatkuu 2023 loppuun saakka

Hallitus päätti jatkaa väylämaksujen puolittamista edelleen vuosille 2022 ja 2023. Väylämaksu on kannettu puolitettuna vuosina 2015–2021. 


Suomen hallitus päätti istunnossaan 18.11. jatkaa väylämaksujen puolittamista koskevan väliaikaisen lain voimassaoloa. Väylämaksun puolituksen jatkaminen vuosille 2022–2023 nähtiin hallituksessa tarpeellisena toimenpiteenä, jolla edistetään Suomen kilpailukykyä ja elinkeinojen palautumista Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamista taloudellisista haasteista. 

Väylämaksuhinnasto on ollut puolitettu väliaikaisilla laeilla 1.1.2015 alkaen. Ilman toimenpiteitä nykyisen väliaikaisen lain voimassaolo olisi päättynyt 31.12.2021 ja väylämaksua olisi alettu kantaa selvästi korkeamman väylämaksuhinnaston mukaisesti. Hallituksen päätöksen mukaisesti laki väylämaksujen puolittamiseksi tulee voimaan 1.1.2022.  

Useissa elinkeinoelämän lausunnoissa esitettiin väylämaksun poistamista kokonaan

Keskuskauppakamari toi lainvalmisteluvaiheessa lausunnossaan esille, että väylämaksu on läpimenokustannus, jonka maksaa viime kädessä ulkomaankauppaa käyvä yritys.

"Väylämaksuilla heikennetään suomalaisten yritysten logistista kilpailukykyä suhteessa kilpailijamaihin. Uusia merikuljetuksiin kohdistuvia kustannuspaineita on myös nähtävissä lähitulevaisuudessa muuttuvan sääntelyn myötä. Nykyinen väylämaksujärjestelmä on monimutkainen ja kohtelee eri tyypin aluksia hyvin eri tavalla. Suomen kilpailukyvyn etu on, että meillä on käytössä järjestelmä, joka kohtelee aluksia tasapuolisesti, riippumatta aluksen tyypistä, lipusta tai käyntimääristä. Suomen väylämaksujärjestelmän tulee olla ennustettava ja tasapuolinen, niin että sen avulla edistetään suomalaisten yritysten ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä. Keskuskauppakamari toteaa kantanaan että väylämaksuista tulisi luopua kokonaan edellä mainittujen syiden takia ja ne tulisi kattaa valtion budjetista," todetaan Keskuskauppakamarin lausunnossa. 

Taustaa
Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua, kun alus saapuu suomalaiseen satamaan ulkomailta tai alus siirtyy suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen satamaan. Maksun kantaa Tulli. Maksu kannetaan aluksen tyypin, jääluokan ja nettovetoisuusluvun mukaisesti voimassa olevaa hinnastoa soveltaen.

Lakiesitys kokonaisuudessaan

Keskuskauppakamarin lausunto